Kto Sme

MY VIEME ČO S VAŠÍM ODPADOM

LKBO&RS – znamená LIKVIDACIA KUCHYNSKÉHO BIOLOGICKÉHO ODPADU A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY.

Sme firma, ktorá sa postará o Váš odpad KATEGÓRIE 3. Zaoberáme sa odvozom kuchynského biologického odpadu z REŠTAURÁCIÍ, HOTELOV, BUFETOV A VŠETKÝCH ZARIADENÍ kde sa odpad tvorí.

Novela zákona o odpadoch – zákon č. 343/2012 Z.z., ustanovila, že o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je povinná postarať sa fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (kuchyňa, reštaurácia). Zodpovednosť za nakladanie s takýmto odpadom je preto určená prevádzkovateľovi kuchyne, ktorá má aj za povinnosť hradiť náklady spojené so zberom kuchynského a reštauračného odpadu, jeho skladovaním, prepravou, likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly.