Kto Sme

MY VIEME ČO S VAŠÍM ODPADOM

LKBO&RS – znamená LIKVIDACIA KUCHYNSKÉHO BIOLOGICKÉHO ODPADU A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY.

Sme firma, ktorá sa postará o Váš odpad KATEGÓRIE 3. Zaoberáme sa odvozom kuchynského biologického odpadu z REŠTAURÁCIÍ, HOTELOV, BUFETOV A VŠETKÝCH ZARIADENÍ kde sa odpad tvorí.

Novela zákona o odpadoch – zákon č. 343/2012 Z.z., ustanovila, že o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je povinná postarať sa fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (kuchyňa, reštaurácia)...

Čítajte Ďalej

Systém zberu Odpadu

Systém zberu kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov

  • kontaktujte nás cez telefón alebo email
  •  náš obchodný zástupca Vás osobne navštívi a oboznámi Vás s celým systémom zberu kuchynského odpadu
  •  po uzatvorení zmluvy Vám dodáme prázdne, čisté zberné nádoby
  •  po naplnení nádob nás kontaktujete a my zabezpečíme odvoz a prázdne nádoby
  •  náš pracovník Vám po každom odbere vystaví zberný list
  •  splníte si tým povinnosť, ktorá Vám vyplýva zo zákona
Čítajte Ďalej

Zákon a Legislatíva

Aktualizované 05.06.2013
Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR
k výkonu ŠZD a ÚK
 k zberu a manipulácii s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v §39 ods. 2 fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania je daná zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Vychádzajúc z toho, že kuchynský odpad môže obsahovať zostatky živočíšnych produktov, je zradený medzi vedľajšie živočíšne produkt...

Čítajte Ďalej

Naši Partneri

SPOLUPRÁCA

  • Skipark Ružomberok
  • California Pizzeria & Bar

 

 

 

Čítajte Ďalej