Obchodné Podmienky

Posledná aktualizácia: 01.01.2016

1. Úvod

Vitajte v TOMÁŠ BRNOLIAK-LKBO&RS („Spoločnosť“, „my“, „náš“, „nás“)!

Tieto Podmienky služby („Podmienky“, „Podmienky služby“) upravujú vaše používanie našich webových stránok umiestnených na adrese likvibio.sk (spoločne alebo jednotlivo „Služba“) prevádzkovaná spoločnosťou TOMÁŠ BRNOLIAK-LKBO&RS.

Naše zásady ochrany osobných údajov tiež upravujú vaše používanie našej Služby a vysvetľujú, ako zhromažďujeme, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré sú výsledkom vášho používania našich webových stránok.

Vaša dohoda s nami zahŕňa tieto podmienky a naše pravidlá ochrany osobných údajov („dohody“). Beriete na vedomie, že ste si prečítali a porozumeli dohodám a súhlasíte s nimi byť viazaný.

Ak s dohodami nesúhlasíte (alebo ich nemôžete dodržiavať), nemusíte Službu používať, ale dajte nám vedieť e-mailom na adresu likvibio@gmail.com aby sme sa mohli pokúsiť nájsť riešenie. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí chcú mať prístup k Službe alebo ju používať.

2. Komunikácia

Používaním našej Služby súhlasíte s odberom noviniek, marketingových alebo propagačných materiálov a ďalších informácií, ktoré môžeme posielať. Môžete sa však odhlásiť z prijímania akejkoľvek alebo všetkých týchto správ od nás kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu alebo e-mailom na adresu likvibio@gmail.com.

3. Nákupy

Ak si chcete kúpiť akýkoľvek produkt alebo službu sprístupnenú prostredníctvom Služby („Nákup“), môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých informácií týkajúcich sa vášho Nákupu, okrem iného vrátane čísla vašej kreditnej alebo debetnej karty, dátumu exspirácie vašej karty , vaša fakturačná adresa a vaše dodacie údaje.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používať v súvislosti s akýmkoľvek Nákupom akékoľvek karty alebo iné spôsoby platby; a že (ii) informácie, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé, správne a úplné.

Používanie služieb tretích strán môžeme využiť na uľahčenie platby a dokončenie nákupu. Poskytnutím svojich informácií nám udeľujete právo poskytovať tieto informácie tretím stranám v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku z dôvodov, medzi ktoré okrem iného patria: dostupnosť produktu alebo služby, chyby v popise alebo cene produktu alebo služby, chyba vo vašej objednávke alebo iné dôvody.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku v prípade podozrenia z podvodu alebo neoprávnenej alebo nezákonnej transakcie.

4. Súťaže, stávky a propagačné akcie

Akékoľvek súťaže, stávky alebo iné propagačné akcie (ďalej spoločne len „Promočné akcie“) sprístupnené prostredníctvom Služby sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú odlišné od týchto Podmienok služby. Ak sa zúčastňujete akýchkoľvek propagačných akcií, prečítajte si príslušné pravidlá a naše pravidlá ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá propagácie v rozpore s týmito Podmienkami služby, uplatnia sa pravidlá propagácie.

5. Vrátenie peňazí

Vrátime platby za zmluvy v rámci 30 dní pôvodného nákupu zmluvy.

6. Obsah

Obsah nájdený v tejto službe alebo jej prostredníctvom je majetkom LikviBio alebo sa používa so súhlasom. Uvedený obsah nesmiete distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať, sťahovať, preposielať, kopírovať alebo používať, či už vcelé alebo čiastočne, na komerčné účely alebo na osobný prospech, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu od nás.

7. Zakázané použitia

Službu môžete používať iba na zákonné účely a v súlade s podmienkami. Súhlasíte, že nebudete službu používať:

0,1. Akýmkoľvek spôsobom je v rozpore s príslušným národným alebo medzinárodným zákonom alebo predpisom.

0,2. Na účely vykorisťovania, poškodzovania alebo pokusu o vykorisťovanie alebo ublíženie maloletým akýmkoľvek spôsobom ich vystavením nevhodnému obsahu alebo iným spôsobom.

0,3. Prenášať alebo obstarávať posielanie akýchkoľvek reklamných alebo propagačných materiálov vrátane „nevyžiadanej pošty“, „reťazového listu“, „spamu“ alebo iných podobných výziev.

0,4. Vydávať alebo sa pokúšať vydávať za spoločnosť, zamestnanca spoločnosti, iného používateľa alebo inú osobu alebo subjekt.

0,5. Akýkoľvek spôsob, ktorý porušuje práva ostatných, alebo je akýmkoľvek spôsobom nezákonný, výhražný, podvodný alebo škodlivý alebo v súvislosti s akýmkoľvek nezákonným, nezákonným, podvodným alebo škodlivým účelom alebo činnosťou.

0,6. Angažovať sa v akomkoľvek ďalšom správaní, ktoré obmedzuje alebo brzdí kohokoľvek v používaní alebo využívaní Služby, alebo ktoré, ako sme určili, môže poškodiť alebo uraziť Spoločnosť alebo používateľov Služby alebo ich vystaviť zodpovednosti.

Ďalej súhlasíte, že nebudete:

0,1. Používajte Službu akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol znefunkčniť, preťažiť, poškodiť alebo narušiť Službu alebo zasahovať do používania Služby inou stranou, vrátane ich schopnosti zapojiť sa do Služieb v reálnom čase.

0,2. Používajte ktoréhokoľvek robota, pavúka alebo iné automatické zariadenie, proces alebo prostriedok na prístup k Službe na akýkoľvek účel, vrátane monitorovania alebo kopírovania ktoréhokoľvek z materiálov v Službe.

0,3. Použite akýkoľvek manuálny proces na sledovanie alebo kopírovanie ktoréhokoľvek z materiálov v službe alebo na akýkoľvek iný neoprávnený účel bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

0,4. Používajte akékoľvek zariadenie, softvér alebo rutinu, ktorá narúša správne fungovanie Služby.

0,5. Predstavte akékoľvek vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iný materiál, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý.

0,6. Pokus o získanie neoprávneného prístupu k akýmkoľvek častiam Služby, serveru, na ktorom je uložená Služba, alebo ľubovoľnému serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k Službe, zasahovať do nich, poškodzovať ich alebo rušiť.

0,7. Útočná služba prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby.

0,8. Podniknite akékoľvek kroky, ktoré môžu poškodiť alebo sfalšovať hodnotenie spoločnosti.

0,9. Inak sa pokúste narušiť správne fungovanie Služby.

8. Analytika

Na sledovanie a analýzu používania našej Služby môžeme používať poskytovateľov služieb tretích strán.

9. Zákaz použitia maloletými

Služba je určená len pre prístup a použitie osobami staršími ako osemnásť (18) rokov. Prístupom alebo používaním Služby zaručujete a prehlasujete, že máte najmenej osemnásť (18) rokov a máte plné oprávnenie, právo a kapacitu uzavrieť túto dohodu a dodržiavať všetky podmienky Podmienok. Ak nemáte najmenej osemnásť (18) rokov, máte zakázaný prístup aj používanie Služby.

10. Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah (okrem Obsahu poskytovaného používateľmi), funkcie a funkcie sú a zostanú výlučným vlastníctvom spoločnosti LikviBio a jej poskytovateľov licencií. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi a zahraničnými krajinami. Naše ochranné známky sa nemôžu používať v spojení so žiadnymi výrobkami alebo službami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LikviBio.

11. Autorské práva

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva ostatných. Našou zásadou je reagovať na akékoľvek tvrdenie, že obsah zverejnený v službe porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva („Porušenie“) akejkoľvek osoby alebo subjektu.

Ak ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie v mene niektorého z nich a domnievate sa, že dielo chránené autorskými právami bolo kopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, odošlite svoju sťažnosť prostredníctvom e-mailu na adresu likvibio@gmail.com s predmetom: „Porušenie autorských práv“ a do svojej žiadosti zahrňte podrobný popis údajného porušenia, ako je podrobne uvedené nižšie, v časti „Oznámenie DMCA a postup pri reklamáciách porušenia autorských práv“.

Môže sa vám stať, že budete zodpovední za škody (vrátane nákladov a poplatkov za právne zastúpenie) za skreslenie údajov alebo sťažnosti v dobrej viere týkajúce sa porušenia obsahu, ktorý sa na vašom autorskom práve nachádza v Službe alebo prostredníctvom nej.

12. Oznámenie DMCA a postup pre reklamácie porušenia autorských práv

Oznámenie môžete odoslať podľa zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act) tak, že nášmu zástupcovi pre autorské práva písomne ​​poskytnete nasledujúce informácie (ďalšie podrobnosti nájdete v 17 USC 512 (c) (3)):

0,1. elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv;

0,2. popis diela chráneného autorskými právami, ktoré bolo podľa vás porušené, vrátane adresy URL (tj. adresy webovej stránky) miesta, kde existuje dielo chránené autorskými právami, alebo kópie diela chráneného autorskými právami;

0,3. identifikácia adresy URL alebo iného konkrétneho umiestnenia v službe, kde sa nachádza materiál, ktorý podľa vás porušuje autorské práva;

0,4. vaša adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

0,5. prehlásenie, že v dobrej viere veríte, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;

0,6. vaše vyhlásenie, urobené pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv.

Môžete kontaktovať nášho agenta pre autorské práva prostredníctvom e-mailu na adrese likvibio@gmail.com.

13. Hlásenie chýb a spätná väzba

Môžete nám ich poskytnúť buď priamo na adrese likvibio@gmail.comalebo prostredníctvom webov a nástrojov tretích strán s informáciami a spätnou väzbou týkajúcou sa chýb, návrhov na vylepšenia, nápadov, problémov, sťažností a ďalších záležitostí týkajúcich sa našej Služby („Spätná väzba“). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) v Spätnej väzbe alebo v súvislosti so Spätnou väzbou si neudržíte, nezískate ani si nepresadíte žiadne právo na duševné vlastníctvo alebo iné právo, titul alebo podiel; (ii) Spoločnosť môže mať vývojové nápady podobné Spätnej väzbe; (iii) Spätná väzba neobsahuje dôverné informácie ani informácie, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva od vás alebo akejkoľvek tretej strany; a (iv) Spoločnosť nemá žiadnu povinnosť mlčanlivosti, pokiaľ ide o Spätnú väzbu. V prípade, že prevod vlastníctva na Spätnú väzbu nie je možný z dôvodu príslušných povinných zákonov, udeľujete Spoločnosti a jej pridruženým spoločnostiam exkluzívny, prenosný,neodvolateľné, bezplatné, sublicencovateľné, neobmedzené a trvalé právo na použitie (vrátane kopírovania, úprav, vytvárania odvodených diel, publikovania, distribúcie a komercializácie) spätnej väzby akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

14. Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti LikviBio.

LikviBio nemá žiadnu kontrolu nad a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Nezaručujeme ponuky žiadneho z týchto subjektov / jednotlivcov ani ich webových stránok.

Napríklad načrtnuté Podmienky používania boli vytvorené pomocou PolicyMaker.io, bezplatná webová aplikácia na generovanie vysokokvalitných právnych dokumentov. Tvorcovia politikyGenerátor podmienok je ľahko použiteľný bezplatný nástroj na vytváranie vynikajúcich štandardných šablón podmienok služby pre web, blog, obchod alebo aplikáciu elektronického obchodu.

POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ NEBUDE ZODPOVEDNÁ ALEBO ZODPOVEDNÁ, PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA ŽIADNE POŠKODENIE ALEBO STRATU, KTORÁ JE SPÔSOBENÁ ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO SPOJENÍM Z AKÉKOĽVEK OBSAHU, TOVARU ALEBO SLUŽIEB TAKÉTO WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SLUŽBY Tretej strany.

Dôrazne VÁM PORADÍME, ABY STE SI PREČÍTALI PODMIENKY SLUŽIEB A ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ NÁVŠTEVUJETE.

15. Zrieknutie sa záruky

TIETO SLUŽBY POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ „AKO JE“ A „AKO DOSTUPNÉ“. SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIE ALEBO ZÁRUKY AKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLIKOVANÉHO, POKIAĽ IDE O OBSLUHU ICH SLUŽIEB ALEBO INFORMÁCIÍ, OBSAHU ALEBO MATERIÁLOV, KTORÉ NIE SÚ OBSAHOVANÉ. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB, ICH OBSAHU A AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ALEBO POLOŽIEK ZÍSKANÝCH OD NÁS JE NA VLASTNÉ RIZIKO.

ŽIADNA SPOLOČNOSŤ A ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ S SPOLOČNOSŤOU NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ALEBO ZASTUPOVANIE V SÚVISLOSTI S ÚPLNOSŤOU, BEZPEČNOSŤOU, SPOĽAHLIVOSŤOU, KVALITOU, PRESNOSŤOU ALEBO DOSTUPNOSŤOU SLUŽIEB. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCICH SPOLOČNOSTI A NIKTO NIE SÚ SPOJENÝ S ZÁSTUPCAMI SPOLOČNOSTI ALEBO ZÁRUKY, ŽE SLUŽBY, ICH OBSAH ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB NEBUDÚ PRISPÔSOBENÉ, SPOĽAHLIVÉ, BEZPLATNÉ, CHYBOVÉ, CHYBOVÉ, CHYBOVÉ, CHYBOVÉ, CHYBOVÉ, CHYBOVÉ, ŽE SLUŽBY ALEBO SERVER, KTORÝ TO DÁ DOSTUPNÉ, SÚ BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV, ŽE SLUŽBY ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PRI SLUŽBÁCH INAK SPLNIA VAŠE POTREBY ALEBO OČAKÁVANIA.

SPOLOČNOSŤ SA TÝMTO ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLIKOVANÉHO, ZÁKONNÉHO ALEBO INÉHO, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ŽIADNYCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA PORUŠENIA PRÁVA A VHODNOSTI NA OSOBITNÝ ÚČEL.

PREDCHÁDZAJÚCE NEPLATÍ ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NEMOŽNO VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ PODĽA PRÁVNYCH ZÁKONOV.

16. Obmedzenie zodpovednosti

S VÝNIMKOU ZÁKAZU ZÁKONOV, NÁS A NAŠICH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV A ZAMESTNANCOV BEZ AKÝCHKOĽVEK NEPRIAMYCH, TRESTNÝCH, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ POŠKODENIE, AKO NÁSLEDOK VYPLÝVA (VRÁTANE POPLATKOV ADVOKÁTA A VŠETKÝCH SÚVISIACICH NÁKLADOV A VÝDAVKOV NA LITIGÁCIU A ARBITRÁCIU, ALEBO NA SKÚŠKU ALEBO NA ODVOLANIE, AK KEDYKOĽVEK, ČI NIE JE LITIGÁCIA ALEBO ARBITRÁCIA) AKCIA ZMLUVY, NEGLIGENCIE ALEBO INÝCH ZÁVEREČNÝCH AKCIÍ ALEBO VYPLÝVAJÚCICH Z TEJTO DOHODY ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝM, BEZ OBMEDZENIA, AKÉKOĽVEK NÁROKY NA OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE VLASTNÍCTVA, VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO DOHODY A AKÉKOĽVEK PORUŠENIA MIESTNE PRÁVNE PREDPISY, ŠTATÚTY, PRAVIDLÁ ALEBO REGULAČNÉ PREDPISY, AJ AK JE SPOLOČNOSŤ PREDCHÁDZAJÚCICH PORADENIA O MOŽNOSTI TAKÉHO POŠKODENIA. S VÝNIMKOU ZÁKAZU ZÁKONA, AK ZISTÍ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI, OBMEDZÍ SA TO NA ČASTKU ZAPLATENÉ ZA PRODUKTY A / ALEBO SLUŽBY, A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE PUNITÍVNYCH, NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKODÍ, PREDBEŽNÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

17. Ukončenie

Váš účet môžeme pozastaviť alebo pozastaviť a zakázať prístup k Službám okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, podľa nášho výhradného uváženia, z akéhokoľvek dôvodu a bez obmedzenia, okrem iného vrátane porušenia Podmienok.

Ak chcete zrušiť svoj účet, môžete jednoducho prestať používať Službu.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení, zahŕňajú, okrem iného, ​​vlastnícke ustanovenia, zrieknutie sa zodpovednosti, odškodnenie a obmedzenia zodpovednosti.

18. Vládny zákon

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenska, ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na dohodu bez ohľadu na jej kolízne ustanovenia.

Naše nevymáhanie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok považované za neplatné alebo nevymáhateľné súdom, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostanú v platnosti. Tieto Podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami, ktorá sa týka našej Služby, a nahrádzajú a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré by sme medzi sebou mohli mať ohľadom Služby.

19. Zmeny v službe

Vyhradzujeme si právo odstúpiť alebo zmeniť našu Službu a akúkoľvek službu alebo materiál, ktorý poskytujeme prostredníctvom Služby, podľa nášho výhradného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Nebudeme niesť zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu nebude kedykoľvek alebo v akomkoľvek období k dispozícii celá alebo niektorá jej časť Služby. Z času na čas môžeme prístup k niektorým častiam Služby alebo k celej Službe obmedziť na používateľov, vrátane registrovaných používateľov.

20. Zmeny a doplnenia podmienok

Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť zverejnením zmenených podmienok na tomto webe. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto podmienky.

Vaše ďalšie používanie platformy po zverejnení revidovaných podmienok znamená, že prijímate zmeny a súhlasíte s nimi. Očakáva sa, že budete túto stránku často kontrolovať, aby ste vedeli o akýchkoľvek zmenách, ktoré sú pre vás záväzné.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej Služby po tom, ako akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, už nemáte oprávnenie na používanie Služby.

21. Zrieknutie sa a oddeliteľnosť

Žiadne vzdanie sa spoločnosti ktoroukoľvek podmienkou alebo podmienkou uvedenou v Podmienkach sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce vzdanie sa takejto podmienky alebo podmienky alebo vzdanie sa akejkoľvek inej podmienky alebo podmienky a akékoľvek zlyhanie spoločnosti pri uplatňovaní práva alebo ustanovení podľa Podmienok nebude považované za vzdanie sa takého práva alebo ustanovenia.

Ak bude súd alebo iný tribunál príslušnej jurisdikcie považovať ktorékoľvek ustanovenie Podmienok za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné z akéhokoľvek dôvodu, bude takéto ustanovenie vylúčené alebo obmedzené na minimálny rozsah tak, aby zostávajúce ustanovenia Podmienok zostali v plnej platnosti a efekt.

22. Poďakovanie

POUŽÍVANÍM SLUŽIEB ALEBO INÝCH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE, BERETE NA VEDOMIE, ŽE STE SI PREČÍTALI TIETO PODMIENKY SLUŽBY A SÚHLASÍTE S NIM, ABY SOM BOLI VIAZANÍ.

23. Kontaktuj nás

Vaše pripomienky, žiadosti o technickú podporu pošlite e-mailom: likvibio@gmail.com.